• สิทธิในการเบิกจ่าย
  • ข้าราชการ (เบิกจ่ายตรง)
  • รัฐวิสาหกิจ
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ประกันสุขภาพ มฟล.
  • ประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาและพนักงาน มฟล.
  • พนักงาน มฟล.
  • พรบ.
  • ชำระเงินเอง
  • ประกันชีวิต

ตรวจโรคทั่วไป
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

แนะนำศูนย์การแพทย์

ศูนย์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นนิมิตรหมายใหม่ของการพัฒนาระบบการผลิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ครั้งสำคัญของภาคเหนือตอนบนและของประเทศ จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในภาคเหนือและของประเทศโดยรวม โดยมุ่งมั่นให้เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน การรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแพทย์ชั้นนำและสาขาการแพทย์เฉพาะทาง และการบำบัดรักษาที่ทันสมัย ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมของความเป็นแพทย์ อันจะยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
"เราดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยมาตรฐานการแพทย์ชั้นนำ"

ร่วมบริจาค

ผู้สนใจร่วมบริจาค สามารถเลือกบริจาคได้ตามบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Logo-Bank-01 ธนาคารกรุงเทพ
สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 672-0-11303-1
Logo-Bank-01 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร เลขที่ 142-4-05627-1
Logo-Bank-02 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 303-1-38973-3
Logo-Bank-04 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 507-2-93565-5
Logo-Bank-06 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 035-3-57408-6
Logo-Bank-03 ธนาคารออมสิน เลขที่ 0-2022983227-2
Logo-Bank-05 ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 842-0-39356-8

requrst2