โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับหน้ากากผ้า จำนวน 20 โหล บริจาคโดย คุณดวงพร กาญจนไกพัล และอาจารย์ ดร.ธนิกุล จันทรา

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับหน้ากากผ้า จำนวน 20 โหล บริจาคโดย คุณดวงพร กาญจนไกพัล และอาจารย์ ดร.ธนิกุล จันทรา เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยมี นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต รักษาการแทน หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอกราบขอบพระคุณ คุณดวงพร กาญจนไกพัล และอาจารย์ ดร.ธนิกุล จันทรา มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ “INTRODUCTION TO MCH MFU SMART STAFF 2563”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการ “INTRODUCTION TO MCH MFU SMART STAFF 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานใหม่ในสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับทราบประวัติ โครงสร้างบริหารงาน ทิศทางการพัฒนาของโรงพยาบาล ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน รวมถึงเพื่อให้พนักงานใหม่ได้พบกับผู้บริหารของโรงพยาบาล และเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่โรงพยาบาลตั้งเป้าหมายไว้ โดยจัดโครงการขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯเครือข่ายภาคเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดการประชุมสามัญประจำปี 2563

  เมื่อวันที่ 29 – 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เครือข่ายภาคเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดการประชุมสามัญประจำปี 2563 ร่วมกับการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “การพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน” เพื่อให้ผู้นำทางการพยาบาลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย      

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะ จาก Kyaing Tong University, Myanmar

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Belt & Initiative and Lancang-Mekong Cooperative “Shared Future for Sustainable Connectivity” ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง และในวันที่ 7 กันยายน 2562 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและประธานอำนวยการศูนย์การแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เกียรตินำคณะจาก Kyaing Tong University, Myanmar หนึ่งในคณะผู้เข้าร่วม ประชุมวิชาการนานาชาติ นำโดย Prof. Dr. San San Mar เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล ในส่วนของการบริการทางการแพทย์ และเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เช่น เครื่อง MRI 3 tesla เครื่องแรก ในจังหวัดเชียงราย เครื่อง CT […]

โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพชาวบ้าน ณ หมู่บ้านลิไข่ (ชาวเขาเผ่าลาหู่) ตำบล นางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งโครงการนี้จะให้บริการครอบคลุม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัคร ‘พยาบาล’ หลายตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานตำแหน่งดังต่อไปนี้สังกัด โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำแหน่งที่รับสมัคร พยาบาล ห้องผ่าตัด (OR) พยาบาล ห้องคลอด (LR) พยาบาล ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด (Cath Lab) พยาบาล เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (CVT) พยาบาล งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) พยาบาล จักษุ (Eye) การสมัครสอบคัดเลือก สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นใบสมัครที่ o งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 น. – 16.00 น. สมัครทาง e-mail สั่งพิมพ์ใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร) กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน […]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานตำแหน่งดังต่อไปนี้สังกัด โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานบริการ (เวรเปล) พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน พนักงานบริการ (ซักฟอก) พนักงานขับรถ การสมัครสอบคัดเลือก สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นใบสมัครที่ o งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 น. – 16.00 น. สมัครทาง e-mail สั่งพิมพ์ใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร) กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ส่ง e-mail มาที่ hr.mch@mfu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-914028 หลักฐานการสมัคร รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด […]

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจ หอผู้ป่วยและสำนักงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โถงเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ และโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และกระตุ้นให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จับมือภาคีจัดโครงการ “ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด”

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย กำหนดจัดทำโครงการ “ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก” ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความพิการที่มีมาแต่กำเนิด ปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5391-4000 หรือ E-mail : pr.medical-center@mfu.ac.th    

1 2 3 4