โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัคร ‘พยาบาล’ หลายตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาล สังกัด โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำแหน่งที่รับสมัคร พยาบาล พยาบาล (ศูนย์โรคหัวใจ) พยาบาล (Cath Lab) พยาบาล (ผู้ป่วยวิกฤตทางระบบหัวใจและหลอดเลือก) (CCU) พยาบาล (ผู้ป่วยวิกฤต) (ICU) พยาบาล (ห้องผ่าตัด) (OR) พยาบาล (วิสัญญีพยาบาล) (ANES) ผู้ช่วยพยาบาล การสมัครสอบคัดเลือก สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นใบสมัครที่ o ส่วนการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหารกลาง o โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 4 อาคาร M-Square o โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันและเวลาทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 น. – 16.00 น. สมัครทางไปรษณีย์ […]