โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับหน้ากากผ้า จำนวน 20 โหล บริจาคโดย คุณดวงพร กาญจนไกพัล และอาจารย์ ดร.ธนิกุล จันทรา

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับหน้ากากผ้า จำนวน 20 โหล บริจาคโดย คุณดวงพร กาญจนไกพัล และอาจารย์ ดร.ธนิกุล จันทรา เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยมี นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต รักษาการแทน หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอกราบขอบพระคุณ คุณดวงพร กาญจนไกพัล และอาจารย์ ดร.ธนิกุล จันทรา มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ “INTRODUCTION TO MCH MFU SMART STAFF 2563”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการ “INTRODUCTION TO MCH MFU SMART STAFF 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานใหม่ในสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับทราบประวัติ โครงสร้างบริหารงาน ทิศทางการพัฒนาของโรงพยาบาล ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน รวมถึงเพื่อให้พนักงานใหม่ได้พบกับผู้บริหารของโรงพยาบาล และเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่โรงพยาบาลตั้งเป้าหมายไว้ โดยจัดโครงการขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯเครือข่ายภาคเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดการประชุมสามัญประจำปี 2563

  เมื่อวันที่ 29 – 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เครือข่ายภาคเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดการประชุมสามัญประจำปี 2563 ร่วมกับการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “การพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน” เพื่อให้ผู้นำทางการพยาบาลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย      

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะ จาก Kyaing Tong University, Myanmar

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Belt & Initiative and Lancang-Mekong Cooperative “Shared Future for Sustainable Connectivity” ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง และในวันที่ 7 กันยายน 2562 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและประธานอำนวยการศูนย์การแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เกียรตินำคณะจาก Kyaing Tong University, Myanmar หนึ่งในคณะผู้เข้าร่วม ประชุมวิชาการนานาชาติ นำโดย Prof. Dr. San San Mar เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล ในส่วนของการบริการทางการแพทย์ และเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เช่น เครื่อง MRI 3 tesla เครื่องแรก ในจังหวัดเชียงราย เครื่อง CT […]

โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพชาวบ้าน ณ หมู่บ้านลิไข่ (ชาวเขาเผ่าลาหู่) ตำบล นางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งโครงการนี้จะให้บริการครอบคลุม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจ หอผู้ป่วยและสำนักงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โถงเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ และโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และกระตุ้นให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จับมือภาคีจัดโครงการ “ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด”

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย กำหนดจัดทำโครงการ “ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก” ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความพิการที่มีมาแต่กำเนิด ปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5391-4000 หรือ E-mail : pr.medical-center@mfu.ac.th    

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ “PM 2.5 นั้น สำคัญไฉน”

ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Wellness Center ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ “PM 2.5 นั้น สำคัญไฉน” โดย พลตรี นายแพทย์ ประสิทธิ์ มหากิจ กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประดู่แดง 1 (E4B-502/3) อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงทะเบียน : https://qrgo.page.link/T4d1 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’ ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’ และทรงปลูกต้นจามจุรี จำนวน 1 ต้น โดยเป็นต้นจามจุรีอันเป็นหน่อเนื้อเดียวกันกับต้นจามจุรีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงปลูกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเสร็จเข้าอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อทรงทอดพระเนตรนิทรรศการที่แสดงถึงการทำงานสนับสนุนจากสำนักวิชาต่างๆ และโครงการที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ทำงานสนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี, ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์, สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์โรคหัวใจและศูนย์สายตา ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการศูนย์โรคหัวใจและศูนย์สายตา จากนั้นฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา ทั้งนี้ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เป็นอาคารสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ด้วยเงินงบประมาณประมาณ 2,800 ล้านบาท […]

1 2