คณะผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 นำโดย นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นำโดย นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.