โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จับมือภาคีจัดโครงการ “ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด”

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย กำหนดจัดทำโครงการ “ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก” ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความพิการที่มีมาแต่กำเนิด ปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5391-4000 หรือ E-mail : pr.medical-center@mfu.ac.th