วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

วันงดสูบบุหรี่โลก-for-web

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ และโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และกระตุ้นให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่