โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง

PN-for-web

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานตำแหน่งดังต่อไปนี้สังกัด โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
ผู้ช่วยพยาบาล
พนักงานบริการ (เวรเปล)
พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
พนักงานบริการ (ซักฟอก)
พนักงานขับรถ
 • การสมัครสอบคัดเลือก
  • สมัครด้วยตนเอง
   กรอกใบสมัครและตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นใบสมัครที่
   o งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
   โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   เลขที่ 365 หมู่ 12 ตำบลนางแล
   อำเภอเมืองเชียงราย
   จังหวัดเชียงราย 57100
   ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
  • สมัครทาง e-mail
   สั่งพิมพ์ใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร) กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน
   ส่ง e-mail มาที่ hr.mch@mfu.ac.th
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-914028
 • หลักฐานการสมัคร
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็น รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 1 รูป
  • สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่า สำเร็จการศึกษาครบถ้วน ตามกระบวนการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร โดยมีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร ตามข้อ 1 กรณีกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
  • ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
– มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครและ จะติดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มาสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์
– มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น