โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพชาวบ้าน ณ หมู่บ้านลิไข่ (ชาวเขาเผ่าลาหู่) ตำบล นางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ซึ่งโครงการนี้จะให้บริการครอบคลุม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน