โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะ จาก Kyaing Tong University, Myanmar

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Belt & Initiative and Lancang-Mekong Cooperative “Shared Future
for Sustainable Connectivity” ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง และในวันที่ 7 กันยายน 2562 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและประธานอำนวยการศูนย์การแพทย์ พร้อมด้วย
รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เกียรตินำคณะจาก Kyaing Tong University, Myanmar หนึ่งในคณะผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการนานาชาติ นำโดย Prof. Dr. San San Mar เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล ในส่วนของการบริการทางการแพทย์ และเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เช่น เครื่อง MRI 3 tesla เครื่องแรก
ในจังหวัดเชียงราย เครื่อง CT scan ชนิดความเร็วสูง เป็นต้น

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ มีคลินิกเฉพาะทางด้านต่างๆ ตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และในอนาคต จะเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยในภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้การแพทย์และการสาธารณสุข เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นมิตรที่ยั่งยืนกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดไป