สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯเครือข่ายภาคเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดการประชุมสามัญประจำปี 2563

 

เมื่อวันที่ 29 – 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เครือข่ายภาคเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดการประชุมสามัญประจำปี 2563 ร่วมกับการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “การพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน” เพื่อให้ผู้นำทางการพยาบาลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย