โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ “INTRODUCTION TO MCH MFU SMART STAFF 2563”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการ “INTRODUCTION TO MCH MFU SMART STAFF 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานใหม่ในสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับทราบประวัติ โครงสร้างบริหารงาน ทิศทางการพัฒนาของโรงพยาบาล ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน รวมถึงเพื่อให้พนักงานใหม่ได้พบกับผู้บริหารของโรงพยาบาล และเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่โรงพยาบาลตั้งเป้าหมายไว้ โดยจัดโครงการขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย