โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัคร ‘พยาบาล’ หลายตำแหน่ง

Banner-mmc-nursing-job-01

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาล สังกัด โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตำแหน่งที่รับสมัคร
พยาบาล
พยาบาล (ศูนย์โรคหัวใจ)
พยาบาล (Cath Lab)
พยาบาล (ผู้ป่วยวิกฤตทางระบบหัวใจและหลอดเลือก) (CCU)
พยาบาล (ผู้ป่วยวิกฤต) (ICU)
พยาบาล (ห้องผ่าตัด) (OR)
พยาบาล (วิสัญญีพยาบาล) (ANES)
ผู้ช่วยพยาบาล
 • การสมัครสอบคัดเลือก
  • สมัครด้วยตนเอง
   กรอกใบสมัครและตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นใบสมัครที่
   o ส่วนการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหารกลาง
   o โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 4 อาคาร M-Square
   o โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันและเวลาทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
  • สมัครทางไปรษณีย์
   สั่งพิมพ์ใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร) กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน และส่ง EMS มาที่
   ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 (สมัครงาน)
 • หลักฐานการสมัคร
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็น รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 1 รูป
  • สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่า สำเร็จการศึกษาครบถ้วน ตามกระบวนการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร โดยมีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร ตามข้อ 1 กรณีกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
  • ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครและ จะติดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มาสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์
- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น