เกี่ยวกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ให้บริการผู้ป่วยทุกระดับ ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ครบครัน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยโรงพยาบาลแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งการศึกษาวิจัยการแพทย์ชั้นสูง และมีเป้าหมายที่สำคัญคือการให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไปในทุกระดับของความเจ็บป่วย ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ผู้ป่วยที่ยากไร้จะได้รับการบำบัดรักษาเป็นอย่างดี โดยคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญภายใต้ระบบงานที่เน้นคุณภาพการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยในภาคเหนือตอนบนและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้การแพทย์และการสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นมิตรที่ยั่งยืนกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดไป

7655574978772
7655577029234
7655576694464