โปรแกรมภายใน


-ระบบสารบรรณออนไลน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


-ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


-ระบบบริหารงานบุคคล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


-ระบบหมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


-ระบบตรวจสอบพัสดุ/ไปรษณีย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


-ระบบตรวจสอบบัญชียา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


-ระบบการเพิ่ม/แก้ไขรายการค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง