โปรแกรมภายใน


-ระบบสารบรรณออนไลน์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


-ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


-ระบบบริหารงานบุคคลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


-หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


-ตรวจสอบพัสดุ/ไปรษณีย์