โปรแกรมภายใน


-ระบบสารบรรณออนไลน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-คู่มือการจองห้องประชุมในระบบออนไลน์


-ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-คู่มือการใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์


-ระบบบริหารงานบุคคล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน


-ระบบหมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-คู่มือการใช้งานระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์


-ระบบตรวจสอบพัสดุ/ไปรษณีย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


-ระบบตรวจสอบบัญชียา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


-ระบบการเพิ่ม/แก้ไขรายการค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-คู่มือการใช้งานระบบการเพิ่ม/แก้ไขรายการค่ารักษาพยาบาล


– ระบบติดตามเอกสารการเงิน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง