คณะกรรมการอำนวยการ

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดี

รองประธานกรรมการ

ศ.เกียรติคุณ พลโท นพ.นพดล วรอุไร แพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
รองอธิการบดี

ศ.เกียรติคุณ พลโท นพ.นพดล วรอุไร แพทย์

พลโท ศ. เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กรรมการ

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์
ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

แพทย์หญิงทัสนีย์ จันทร์น้อย

นายอาทิตย์ ลิ้มไพศาล

นายพนาสันต์ สุจริตพาริช

นายศิริชัย มาโนช

นางพรทิพย์ ภูติโยธิน

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

รองศาสตราจารย์ ชุษณะ รุ่งปัจฉิม

นายแพทย์วิวรรธน์ เชี่ยวศิลป์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง

นายแพทย์พิษณุ บุญประเสริฐ

พันตำรวจโทหญิงบุญทิวา บุญยืน
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แพทย์หญิงพิริยา พจนามาตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางศศิธร ประวัง
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางลัดดาวัณย์ เจียมกิจวัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ