การนำส่งข้อมูลการรับบริจาคเงิน


เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี เป็นจำนวน 2 เท่า
ตามประกาศของกระทรวงการคลัง

กรุณานำส่งข้อมูลการบริจาคเงิน พร้อมสำเนาใบส่งเงินธนาคารเพื่อออกใบเสร็จ ได้ที่

ผู้ประสานงานการรับบริจาค
นางสาวพนมพร โพธิวงค์
โทรศัพท์ 053 916 084, 086 670 3322
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100