คุณลักษณะของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยโรงพยาบาลแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยในภาคเหนือตอนบนและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 • คุณลักษณะของโรงพยาบาล
  • เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง (ซึ่งจะขยายเป็น 800 เตียงในอนาคต)
  • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติ (Smart Hospital)
  • ห้องผ่าตัดมาตรฐาน 20 ห้อง
  • ศูนย์วินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
  • ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา และเทคนิคการแพทย์ครบถ้วน
  • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ
  • ให้บริการผู้ป่วยทุกระดับด้วยความเท่าเทียมและมีคุณภาพ
7655576694464
7655577029234
7655574978772