ส่วนงานในกำกับของศูนย์การแพทย์ฯ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่  16) พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 172 ง หน้าที่ 30 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม  2562 ให้ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบไปด้วย 

(1) สำนักงานเลขานุการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
(2) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(3) ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง   (MFU  Wellness  Center) 
(4) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย