อำนาจและหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2562 ข้อ 3 การจัดให้มีคณะกรรมการประจำ การจัดระบบบริหารงานภายในศูนย์ และการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับนี้ โดยมิให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานภายในศูนย์ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 มาใช้บังคับ
ข้อ 11 ให้สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 • (1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นประธาน
 • (2) อธิการบดี เป็นรองประธาน
 • (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
 • (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก จำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ
 • (5) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 
 • (6) คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็น กรรมการ
 • (7) คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เป็น กรรมการ
 • (8) คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็น กรรมการ
 • (9) ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
  • ประธานอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม
  • ประธานอาจแต่งตั้งพนักงาน จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการตามความเหมาะสมตามที่ผู้อำนวยการเสนอให้คณะกรรมการมีวาระตำแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

 • (1) กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินการของศูนย์การแพทย์ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้
 • (2) กำหนด ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและทรัพย์สินและการบริหารงานบุคคลของศูนย์การแพทย์ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 • (3) กำหนด ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใด ว่าด้วย การบริหารงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานอื่นของศูนย์การแพทย์ที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัย
 • (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีหรือการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีของศูนย์การแพทย์ที่เกินกว่ากรอบวงเงินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
 • (5) อนุมัติการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 • (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
 • (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและรายงานการใข้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี สำหรับรายงานประจำไตรมาสให้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกคราวที่มีประชุม สำหรับรายงานประจำปีให้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
 • (8) กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการเพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
 • (9) แบ่งส่วนงานภายในศูนย์การแพทย์ และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน
 • (10) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่นใดเพื่อการดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะตามที่เห็นสมควร
 • (11) หน้าที่อื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย