อำนาจและหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

ข้อ 14 ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของศูนย์การแพทย์ และจะให้มีรองผู้อำนวยการตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำนวยการมอบหมายก็ได้

ผู้อำนวยการมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

เมื่อผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งให้รองผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งด้วย

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ การพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและการรักษาการแทนผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541

ข้อ 15 ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำกับดูแลและบริหารงานของศูนย์การแพทย์ของศูนย์การแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง นโยบายที่กำหนด
(2) เป็นผู้แทนของศูนย์การแพทย์ในการติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น
(3) อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบเรื่องใดๆ ที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่
(4) ออกประกาศ คำสั่ง ของศูนย์การแพทย์ตามอำนาจหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(5) หน้าที่อื่นตามที่กำหนด หรือตามที่อธิการบดี หรือคณะกรรมการ หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย