ทำเนียบประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ
- วาระที่ 1 : 18 เมษายน 2562 – 18 พฤศจิกายน 2564
- วาระที่ 2 : 18 พฤศจิกายน 2564 – ปัจจุบัน