คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

ประธานกรรมการ


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

รองประธานกรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


 

นายชัย โสภณพนิช

นายทวิช เตชะนาวากุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก


 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

นายศิริชัย มาโนช

รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย


อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กรรมการ


 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นพ. ศุภกร โรจนนินทร์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ทพ.ไพศาล กังวลกิจ
คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ


อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง