กิจกรรม

E-Service


บริการ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

โทรศัพท์. 0 5391 4000
อีเมล: pr.medical-center@mfu.ac.th

เข้าสู่เว็บไซต์


บริการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์. 0 5391 7563
อีเมล: hospital@mfu.ac.th

เข้าสู่เว็บไซต์


บริการ
ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือฯ

โทรศัพท์. 0 5391 7717
อีเมล: wellness-center@mfu.ac.th

เข้าสู่เว็บไซต์


บริการ
คลินิกทันตกรรม

โทรศัพท์. 0 5391 3333

เข้าสู่เว็บไซต์